واریز هزینه جایزه به برنده مسابقه :

از هزینه مسابقات  با مبلغ جایزه کمتر از یک میلیون تومان 15 درصد و مبالغ بالاتر از یک میلیون تومان 20 درصد کسر میشود و مابقی پس از تایید کارفرما  به حساب طراح واریز خواهد شد